A walled-off ruptured Meckel's diverticulum in an infant

Kuan Liang Wu, Hsin Lin Tsai, Zheying Liu, Shih Kuan Li, Ching Feng Huang

研究成果: 雜誌貢獻評論/辯論同行評審

原文英語
頁(從 - 到)874-875
頁數2
期刊Pediatrics International
62
發行號7
DOIs
出版狀態已發佈 - 7月 1 2020

ASJC Scopus subject areas

  • 兒科、圍產兒和兒童健康

引用此