A universal in silico V(D)J recombination strategy for developing humanized monoclonal antibodies

Yuan Chin Hsieh, Jun min Liao, Kuo Hsiang Chuang, Kai Wen Ho, Shih Ting Hong, Hui Ju Liu, Bo Cheng Huang, I. Ju Chen, Yen Ling Liu, Jaw Yuan Wang, Hsiang Lin Tsai, Yu Cheng Su, Yen Tseng Wang, Tian Lu Cheng

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A universal in silico V(D)J recombination strategy for developing humanized monoclonal antibodies」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds