A Role of CXCL1 Drives Osteosarcoma Lung Metastasis via VCAM-1 Production

Chiang Wen Lee, Yao Chang Chiang, Pei An Yu, Kuo Ti Peng, Miao Ching Chi, Ming Hsueh Lee, Mei Ling Fang, Kuan Han Lee, Lee Fen Hsu, Ju Fang Liu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A Role of CXCL1 Drives Osteosarcoma Lung Metastasis via VCAM-1 Production」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences