A revisit of prophylactic lamivudine for chemotherapy-associated hepatitis B reactivation in non-Hodgkin's lymphoma: A randomized trial

Chiun Hsu, Chao A. Hsiung, Ih Jen Su, Wei Shou Hwang, Ming Chung Wang, Sheng Fung Lin, Tseng Hsi Lin, Hui Hua Hsiao, Ji Hsiung Young, Ming Chih Chang, Yu Min Liao, Chi Cheng Li, Hung Bo Wu, Hwei Fang Tien, Tsu Yi Chao, Tsang Wu Liu, Ann Lii Cheng, Pei Jer Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

273 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A revisit of prophylactic lamivudine for chemotherapy-associated hepatitis B reactivation in non-Hodgkin's lymphoma: A randomized trial」主題。共同形成了獨特的指紋。

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Nursing and Health Professions

Immunology and Microbiology

Neuroscience