A retrospective survey of patients with malignant gliomas treated in the neuro-oncological care system under the Universal National Health Insurance program in Taiwan

Yin Cheng Huang, Kuo Chen Wei, Chin Hong Chang, Jen Tsung Yang, Jih Tsun Ho, Chiung Chyi Shen, Chain Fa Su, Der Yang Cho, Hsin I. Ma, Jia Wei Lin, E. Jian Lee, Jionn Jong Wu, Ming Dar Tsai, Cheng Kuei Chang, Shen Long Howng, Chen Nen Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A retrospective survey of patients with malignant gliomas treated in the neuro-oncological care system under the Universal National Health Insurance program in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences