A red-brown plaque on the nape. Solitary mastocytoma

I-Jing Chang, Chia-Yi Yang, Feng-Yi Sung, Kai-Yam Ng

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)1275-80
頁數6
期刊Archives of Dermatology
140
發行號10
DOIs
出版狀態已發佈 - 10月 2004
對外發佈

引用此