A Postmarketing Surveillance Study on Erbitux (Cetuximab) in Patients with Metastatic Colorectal Cancer Refractory to Irinotecan-Containing Treatment

Wen Tsung Huang, Hong Hwa Chen, Chung Hung Yeh, Yin Che Lu, Wei Shou Hwang, Jen Seng Huang, Chou Pin Chen, Peng Chan Lin, Wu Ching Uen, Yang Cheng Lee, Hwei Ming Wang, Hong Cheng Wu, Jinn Shiun Chen, Ruey Ho Kao, Chi Chou Huang, Hao Hsuan Jeng, Chia Jung Lin, Ruey Kuen Hsieh

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A Postmarketing Surveillance Study on Erbitux (Cetuximab) in Patients with Metastatic Colorectal Cancer Refractory to Irinotecan-Containing Treatment」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds