A portable micro gas chromatography system for lung cancer associated volatile organic compound detection

Te Hsuen Tzeng, Chun Yen Kuo, San Yuan Wang, Po Kai Huang, Yen Ming Huang, Wei Che Hsieh, Yu Jie Huang, Po Hung Kuo, Shih An Yu, Si Chen Lee, Yufeng Jane Tseng, Wei Cheng Tian, Shey Shi Lu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

60 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A portable micro gas chromatography system for lung cancer associated volatile organic compound detection」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science