A performance guide for major risk factors control in patients with atherosclerotic cardiovascular disease in Taiwan

Yi Heng Li, Jaw Wen Chen, Tsung Hsien Lin, Yu Chen Wang, Chau Chung Wu, Hung I. Yeh, Chin Chou Huang, Kuan Cheng Chang, Cho Kai Wu, Po Wei Chen, Chen Wei Huang, Zhih Cherng Chen, Wei Ting Chang, Wei Chun Huang, Chih Yuan Wang, Mei Yueh Lee, A. Ching Chao, Wei Ren Fu, Li Kai Tsai, Sung Chun TangHsin Lung Chan, Yi Ching Yang, Yen Wen Wu, Juey Jen Hwang, Jiunn Lee Lin

研究成果: 雜誌貢獻回顧型文獻同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A performance guide for major risk factors control in patients with atherosclerotic cardiovascular disease in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences