A nationwide survey of clinical characteristics, management, and outcomes of acute kidney injury (AKI) - Patients with and without preexisting chronic kidney disease have different prognoses

Heng Chih Pan, Pei Chen Wu, Vin Cent Wu, Ya Fei Yang, Tao Min Huang, Chih Chung Shiao, Te Chuan Chen, Der Cherng Tarng, Jui Hsiang Lin, Wei Shun Yang, Chiao Yin Sun, Chan Yu Lin, Tzong Shinn Chu, Mai Szu Wu, Kwan Dun Wu, Yung Chang Chen, Chiu Ching Huang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

23 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A nationwide survey of clinical characteristics, management, and outcomes of acute kidney injury (AKI) - Patients with and without preexisting chronic kidney disease have different prognoses」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences