A linear metal string [Cr77-teptra)4Cl2] complex with delocalized heptachromium(II) multiple bonds (teptraH3 = tetrapyridyltriamine)

Yu Hua Chen, Chung Chou Lee, Chih Chieh Wang, Gene Hsiang Lee, Shie Yang Lai, Feng Yin Li, Chung Yuan Mou, Shie Ming Peng

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

79 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A linear metal string [Cr77-teptra)4Cl2] complex with delocalized heptachromium(II) multiple bonds (teptraH3 = tetrapyridyltriamine)」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemistry