A large cystic intrasellar and suprasellar tumor

Lu Ting Kuo, Wen Chang Huang, Chung Yi Yang, Sheng Jean Huang, Yong Kwang Tu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

原文英語
期刊Journal of Clinical Neuroscience
17
發行號10
DOIs
出版狀態已發佈 - 10月 1 2010
對外發佈

ASJC Scopus subject areas

  • 神經內科
  • 神經病學(臨床)
  • 生理學(醫學)

引用此