A Fully Transparent Resistive Memory for Harsh Environments

Po Kang Yang, Chih Hsiang Ho, Der Hsien Lien, José Ramón Durán Retamal, Chen Fang Kang, Kuan Ming Chen, Teng Han Huang, Yueh Chung Yu, Chih I. Wu, Jr Hau He

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

21 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A Fully Transparent Resistive Memory for Harsh Environments」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy