A fully integrated nose-on-a-chip for rapid diagnosis of ventilator-associated pneumonia

Shih Wen Chiu, Jen Huo Wang, Kwuang Han Chang, Ting Hau Chang, Chia Min Wang, Chia Lin Chang, Chen Ting Tang, Chien Fu Chen, Chung-Hung Shih, Han Wen Kuo, Li Chun Wang, Hsin Chen, Chih Cheng Hsieh, Meng Fan Chang, Yi Wen Liu, Tsan Jieh Chen, Chia Hsiang Yang, Herming Chiueh, Juyo Min Shyu, Kea Tiong Tang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

23 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A fully integrated nose-on-a-chip for rapid diagnosis of ventilator-associated pneumonia」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science