A Comparison of Single-Bundle versus Double-Bundle Inlay Method Using Quadriceps Tendon-BoneAutograft for Posterior Cruciate Ligament Reconstruction. Arthroscopy

Tai-Yuan Chuang, Wei-Pin Ho, Chih-Hwa Chen, Yen Shuo Chiu, Hau-Cheng Png, Yeung-Jen Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「A Comparison of Single-Bundle versus Double-Bundle Inlay Method Using Quadriceps Tendon-BoneAutograft for Posterior Cruciate Ligament Reconstruction. Arthroscopy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences