A 48.6-to-105.2μW machine-learning assisted cardiac sensor SoC for mobile healthcare monitoring

Shu Yu Hsu, Yingchieh Ho, Po Yao Chang, Pei Yu Hsu, Chien Ying Yu, Yuhwai Tseng, Tze Zheng Yang, Ten Fang Yang, Ray Jade Chen, Chauchin Su, Chen Yi Lee

研究成果: 書貢獻/報告類型會議貢獻

16 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A 48.6-to-105.2μW machine-learning assisted cardiac sensor SoC for mobile healthcare monitoring」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds