A 0.5V 1.27mW nose-on-a-chip for rapid diagnosis of ventilator-associated pneumonia

Kea Tiong Tang, Shih Wen Chiu, Chung-Hung Shih, Chia Ling Chang, Chia Min Yang, Da Jeng Yao, Jen Huo Wang, Chien Ming Huang, Hsin Chen, Kwuang Han Chang, Chih Cheng Hsieh, Ting Hau Chang, Meng Fan Chang, Chia Min Wang, Yi Wen Liu, Tsan Jieh Chen, Chia Hsiang Yang, Herming Chiueh, Jyuo Min Shyu

研究成果: 書貢獻/報告類型會議貢獻

21 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A 0.5V 1.27mW nose-on-a-chip for rapid diagnosis of ventilator-associated pneumonia」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds