4D spatiotemporal modulation of biomolecules distribution in anisotropic corrugated microwrinkles via electrically manipulated microcapsules within hierarchical hydrogel for spinal cord regeneration

Min Yu Chiang, Hung Wei Cheng, Yu Chun Lo, Wei Chun Wang, Shwu Jen Chang, Chu Hsun Cheng, Yu Chang Lin, Huai En Lu, Ming Wen Sue, Nien Ti Tsou, Yu Chun Lo, Ssu Ju Li, Chao Hung Kuo, You Yin Chen, Wei Chen Huang, San Yuan Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「4D spatiotemporal modulation of biomolecules distribution in anisotropic corrugated microwrinkles via electrically manipulated microcapsules within hierarchical hydrogel for spinal cord regeneration」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds