3,6′‐ and 1,6′‐Dithiopomalidomide Mitigate Ischemic Stroke in Rats and Blunt Inflammation

Yan Rou Tsai, Dong Seok Kim, Shih Chang Hsueh, Kai Yun Chen, John Chung Che Wu, Jia Yi Wang, Yi Syue Tsou, Inho Hwang, Yukyung Kim, Dayeon Gil, Eui Jung Jo, Baek Soo Han, David Tweedie, Daniela Lecca, Michael T. Scerba, Warren R. Selman, Barry J. Hoffer, Nigel H. Greig, Yung Hsiao Chiang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「3,6′‐ and 1,6′‐Dithiopomalidomide Mitigate Ischemic Stroke in Rats and Blunt Inflammation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds