Table_S3 – Supplemental material for Transcriptome Analysis Reveals Novel Genes Associated with Cartilage Degeneration in Posttraumatic Osteoarthritis Progression

  • Chih-Chung Liu (Contributor)
  • Hoong Chien Lee (Contributor)
  • Yi-Shian Peng (Contributor)
  • Ailun Heather Tseng (Contributor)
  • Jia-Lin Wu (Creator)
  • Wei Yuan Tsai (Creator)
  • Chih Shung Wong (Contributor)
  • Li Jen Su (Contributor)

資料集

搜尋結果