Transformation of 15-ene steviol by Aspergillus niger, Cunninghamella bainieri, and Mortierella isabellina

Shwu Fen Chang, Hsuan Liang Liu, Yih Ho, Li Ming Yang, Ya En Tsai, Bo Hon Chou, Shwu Huey Wang, Shwu Jiuan Lin

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Search results