Transcriptome Analysis Reveals Novel Genes Associated with Cartilage Degeneration in Posttraumatic Osteoarthritis Progression

Chih-Chung Liu, Hoong-Chien Lee, Yi-Shian Peng, Ailun Heather Tseng, Jia-Lin Wu, Wei-Yuan Tsai, Chih-Shung Wong, Li-Jen Su

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Citations (Scopus)

Search results