Oct4 promotes M2 macrophage polarization through upregulation of macrophage colony-stimulating factor in lung cancer

Chia Sing Lu, Ai Li Shiau, Bing Hua Su, Tsui Shan Hsu, Chung Teng Wang, Yu Chu Su, Ming Shian Tsai, Yin Hsun Feng, Yau Lin Tseng, Yi Ting Yen, Chao Liang Wu, Gia Shing Shieh, Gia Shing Shieh

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

55 Citations (Scopus)

Search results