Characterization of a transgenic mouse model exhibiting spontaneous lung adenocarcinomas with a metastatic phenotype

Hsuen Wen Chang, Zih Miao Lin, Min Ju Wu, Li Yu Wang, Yen Hung Chow, Shih Sheng Jiang, Hui Ju Ch'ang, Vincent H.S. Chang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

7 Citations (Scopus)

Search results