Bortezomib enhances radiosensitivity in oral cancer through inducing autophagy-mediated TRAF6 oncoprotein degradation

 • Y. H. Wu (Creator)
 • Wun Syuan Wu (Creator)
 • Li Ching Lin (Contributor)
 • Chiang Shin Liu (Contributor)
 • Sheng Yow Ho (Contributor)
 • Bour Jr Wang (Contributor)
 • Bu Miin Huang (Contributor)
 • Ya Ling Yeh (Creator)
 • Hui-Wen Chiu (Creator)
 • Wei Lei Yang (Contributor)
 • Ying Jan Wang (Contributor)

Dataset

Search results